Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 15 - Materiella anläggningstillgångar

2018/20192017/2018
Ingående anskaffningsvärden4 5273 423
Inköp4 3671 308
Försäljningar/utrangeringar-350-204
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden8 5444 527
Ingående avskrivningar-1 705-724
Årets avskrivningar-1 277-981
Utgående ackumulerade avskrivningar-2 982-1 705
Utgående redovisat värde5 5622 822

I köpet av FEO Media AB året 2017/2018 ingick avskrivningar om 64 131 kr. Valutakursdifferens i GBP under året uppgår till 8 522 kr som påverkar avskrivningarna. Avskrivningar under året som har resultatpåverkan framgår i not 29.