Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 16 - Immateriella tillgångar

GoodwillFörvärvade intellektuella rättigheter till spel på mobilplattformarBalanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende spel på mobilplattformarSumma
Ingående balans 1 september 20177 9764 49526 48138 952
Tillägg68 23737 60019 954125 791
Valutakursdifferenser1 202001 202
Avskrivningar0-7 316-18 342-25 658
Nedskrivningar0000
Utgående balans 31 augusti 201877 41534 77928 093140 287
Ingående balans 1 september 201877 41534 77928 093140 287
Tillägg0023 66623 666
Valutakursdifferenser670067
Avskrivningar0-3 760-18 951-22 711
Nedskrivningar0000
Utgående balans 31 augusti 201977 48231 01932 808141 309

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Följande är en sammanställning av goodwill

 Ingående redovisat värdeTilläggFörsäljningNedskrivningOmräknings-differensUtgående redovisat värde
2019-08-3177 4150006777 482
2018-08-317 97669 43900077 415

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Baserat på att goodwill avser i sin helhet förvärvet av MAG Games Ltd (tidigare Delinquent Interactive Ltd) samt FEO Media AB som båda är fullt ut integrerade i MAG Interactive AB (publ), så bedöms MAG koncernen utgöra den minsta kassagenererande enheten varvid värderingen av goodwill kan utföras på.

Goodwillvärdet prövas årligen mot beräknat återvinningsvärde, vilket antingen är nyttjandevärdet eller verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Goodwill har prövats mot nyttjandevärde per 2019-08-31 och per 2018-08-31.

Nyttjandevärdet utgår från uppskattade bedömningar av framtida kassaflöden före skatt, vilka baseras på rimliga och verifierbara antaganden som utgör bästa uppskattningar av de ekonomiska förhållanden som beräknas råda. Bedömningen av framtida kassaflöden baseras budget och prognoser för den kommande 3 års perioden. Kassaflöden efter prognosperioden beräknas med ett antagande om en långsiktig tillväxttakt efter prognosperioden om 2 procent per år för 31 augusti 2019 och 2018.

Viktiga antaganden vid beräkningen är bland annat diskonteringsränta, försäljningstillväxt, EBITDA-marginaler.

Diskonteringsränta före skatt uppgår till 13 procent för 31 augusti 2019 och 2018.

Ingen rimlig möjlig förändring i viktiga antaganden skulle innebära att det redovisade värdet skulle överstiga återvinningsvärdet.