Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 33 - Närstående

Ingen enskild person eller företag har, direkt eller indirekt, kontroll över en majoritet av röster eller aktier i bolaget. 

Utdelning

Ingen utdelning till närstående har gjorts inom det det gångna finansiella året 2018/2019 eller under jämförelseåret 2017/2018.

Ersättning till ledande befattningshavare

För information om ersättning till ledande befattningshavare, se not 8.

Inlösen av aktier

Ingen närstående har löst in aktier under det gångna finansiella året 2018/2019 eller under jämförelseåret 2017/2018.

Närstående bolag

Inga transaktioner mellan närstående bolag har skett under det gångna finansiella året 2018/2019 eller under jämförelseåret 2017/2018.