Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 12 - Materiella & Immateriella anläggningstillgångar

2019-08-31

2018-08-31

Ingående anskaffningsvärden materiella tillgångar

3 5513 082
Inköp272469
Försäljningar/utrangeringar00

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden materiella tillgångar

3 8233 551

Ingående avskrivningar materiella tillgångar

-1 193-532
Årets avskrivningar-709-661

Utgående ackumulerade avskrivningar materiella tillgångar

-1 902-1 193

Utgående redovisat värde materiella tillgångar

1 9212 358

 

 2019-08-31

2018-08-31

Ingående anskaffningsvärden immateriella tillgångar

0

20 948

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden immateriella tillgångar020 948

Ingående avskrivningar immateriella tillgångar

0

-16 451

Årets avskrivningar0

-4 497

Utgående ackumulerade avskrivningar immateriella tillgångar

0

-20 948

Utgående redovisat värde immateriella tillgångar

00