Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 14 - Uppskjuten skattefordran

Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar

2019-08-312018-08-31
Uppskjutna skattefordringar som redovisas i balansräkningen6721 699
Ingående redovisat värde1 6990
Ianspråkstagna fordringar-1 6990
Årets skatt6921 699
Omvärdering p.g.a. ändrad skattesats-200
Utgående redovisat värde6721 699