Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 17 - Fordringar och skulder koncernföretag

Fordringar2019-08-312018-08-31
Kundfordringar1 8356 637
Långfristiga  fordringar610
Kortfristiga fordringar (koncernbidrag)57 3550
Summa59 2516 637
Skulder  
Leverantörsskulder2 0342 589
Kortfristig skuld (cashpool)59 7690
Summa61 8032 589
Koncernnetto -2 5524 048