Logotype

Årsredovisning 2017/18

bolagsstyrning

MAG Interactive är ett svenskt publikt aktiebolag. Som ett bolag noterat på Nasdaq First North Premier tillämpar Bolaget reglerna i svenska lagar (däribland aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554)) och förordningar, Bolagets bolagsordning, interna regler och instruktioner, och Nasdaq First Norths regelverk för emittenter, så väl som andra tillämpliga svenska och utländska lagar. Bolaget tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och bolag listade på Nasdaq First North Premier är inte bundna att tillämpa Koden, men rekommenderas att göra det. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Koden bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att Bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att Bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts istället samt anger skälen för detta.

Bolaget har sedan notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, följt Kodens regler med undantag för två punkter. Den första är gällande Kodens regler om styrelsens oberoende, se vidare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Vidare så finns en avvikelse avseende organisationen av valberedningen där styrelseledamot Kaj Nygren agerar ordförande. I och med det förslag till styrelseledamöter som läggs fram av valberedningen på årsstämman den 18 december 2018 så kommer Bolaget följa Koden med avseende på styrelsens oberoende.

Skäl till avvikelser från koden

Skälet till avvikelsen i styrelsens sammanstättning och oberoende har syftat till att inte tappa kontinuitet under bolagets första år som publikt och noterat bolag. Avsikten var och är att under det första året efter noteringen på NASDAQ First North Premier utse en ny styrelse helt förenlig med Koden. På årsstämman i december 2018 föreslås en sådan styrelse av valberedningen.

Skälet till avviklelse i valberedningens sammanstättning ärkopplad till avvikelsen i styrelsens sammansättning och oberoende. Då en stor del av aktierna ägs av grundare till Bolaget som även sitter i såväl bolagsledning som styrelse så har bedömningen gjorts att en av de två största aktieägarna, tillika grundare och del av företagsledning, skall ingå i valberedningen. Kaj Nygren utsågs att reprentera ägandet för NMO invest samt Playful Days i valberedningen.