Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 10 - Materiella anläggningstillgångar 

2017/20182016/2017
Ingående anskaffningsvärden3 082840
Inköp4692 881
Försäljningar/utrangeringar0-238
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden3 5513 483
Ingående avskrivningar-532-465
Årets avskrivningar-661-467
Utgående ackumulerade avskrivningar-1 193-932
Utgående redovisat värde2 3582 551