Logotype

Årsredovisning 2017/18

Koncernens rapport över kassaflöden 

Belopp i tkr   
 2018-08-312017-08-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster-66 8834 082
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet2957 94423 709
Erhållen ränta 3 239127
Erlagd ränta-1 587-7
Betalda inkomstskatter-5 916-1 682
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet-13 20326 229
Förändring kortfristiga rörelsefordringar6 122-3 392
Förändring kortfristiga rörelseskulder4 5475 757
Summa förändring av rörelsekapital10 6692 365
Kassaflöde från den löpande verksamheten-2 53428 594
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar15-1 005-2 374
Balanserade utvecklingskostnader-19 954-20 205
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel-110 8210
Förändring värdepappersinnehav19 018-3 003
Kassaflöde från investeringsverksamheten-112 762-25 582
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
Utdelning330-14 919
Optionsprogram2501 218
Emission271 7070
Kortfristiga lån15 5560
Långfristiga lån15 5560
Kassaflöde från finansieringsverksamheten302 819-13 701
Minskning/ökning likvida medel  
Årets kassaflöde187 523-10 689
Kursdifferens i likvida medel0-649
Likvida medel vid årets början40 56051 898
Likvida medel vid årets slut228 08340 560
Avstämning nettoskuld2018-08-31
Likvidamedel228 083
Låneskulder (förfaller inom ett år)-15 556
Låneskulder (förfaller efter ett år)-15 556
Nettoskuld196 971
Likvida medel och kortfristiga placeringar228 083
Bruttoskuld - rörlig ränta-31 112
Nettoskuld196 971