Logotype

Årsredovisning 2017/18

Moderföretagets rapport över kassaflöden 

Belopp i tkr   
 2018-08-312017-08-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster-45 038-1 335
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet245 1577 569
Erhållen ränta11566
Erlagd ränta-554-3
Betalda inkomstskatter0-1 682
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet-40 4245 115
Förändring kortfristiga rörelsefordringar-4 416 -4 159
Förändring kortfristiga rörelseskulder1 424 5 799
Summa förändring av rörelsekapital-2 992 1 640
Kassaflöde från den löpande verksamheten-43 015 6 755
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar10-469 -2 881
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel32-134 731 
Förändring värdepappersinnehav2119 004 -3 004
Kassaflöde från investeringsverksamheten-116 196 -5 885
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
Utdelning0-14 919
Optionsprogram01 218
Emission271 7070
Lån DB31 1110
Kassaflöde från finansieringsverksamheten302 818-13 701
Minskning/ökning likvida medel  
Årets kassaflöde143 607 -12 831
Kursdifferens i likvida medel175 -649
Likvida medel vid årets början37 523 51 003
Likvida medel vid årets slut181 305 37 523