Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 12 - Resultat per aktie 

Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförliga till moderbolagets aktieägare divideras med antal aktier per den 31 augusti 2018 (26 321 393 st). Baserat på preferensaktiernas karaktär så har dessa likställts med stamaktier och ingår därmed i beräkningen av resultat per aktie. Samtliga preferensaktier i bolaget stämplades om till stamaktier i december 2017. För antalet aktier se not 25. Tidigare år har räknats om för en bättre jämförbarhet.