Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 4 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 

4.1 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2.6. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 32).

Det redovisade värdet av goodwill uppgår till 77 415 tkr per den 31 augusti 2018, (7 976 tkr per den 31 augusti 2017)

Värdering av underskottsavdrag

Uppskjuten skattefordran redovisas endast för underskottsavdrag för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga temporära skillnader.

Koncernen undersöker varje år ifall det är tillämpligt att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende årets eller tidigare års skattemässiga underskottsavdrag.

Balanserade utgifter för utvecklingsutgifter

Koncernen har balanserade utgifter för utvecklingsutgifter avseende mobilspel som redovisas som immateriella tillgångar. Efter den första redovisningen prövas nedskrivningsbehovet så snart det finns indikationer på att tillgången har minskat i värde. Koncernen gör uppskattningar om nyttjandeperioden i samband med den initiala redovisningen. Nyttjandeperioden prövas varje år och justeras vid behov. Koncernens balanserade utgifter för utvecklingsutgifter skrivs av på 3 år.

Per den 31 augusti 2018 uppgick balanserade utgifter för utvecklingsutgifter till 28 092 tkr (31 augusti 2017: 26 485 tkr)