Logotype

Årsredovisning 2017/18

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 26 november 2018

Walter Masalin
Styrelseordförande

Teemu Huuhtanen
Styrelseledamot

Kaj Nygren 
Styrelseledamot

Johan Persson
Styrelseledamot

Daniel Hasselberg
VD och Styrelseledamot

Michael Hjorth
Styrelseledmot 

Vår revisionaberättelse har lämnats 26 november 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor