Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 21 - Finansiella instrument per kategori 

Låne- och kundfordringarTillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningenSumma
Tillgångar i balansräkningen   
Andra långfristiga fordringar3 48203 482
Kundfordringar11 995011 995
Övriga kortfristiga fordringar1 22401 224
Likvida medel181 3050181 305
Summa 2018-08-31198 0050198 005
Tillgångar i balansräkningen   
Andra långfristiga fordringar1 78201 782
Andra kortfristiga värdepappersinnehav19 004019 004
Kundfordringar13 488013 488
Likvida medel37 523037 523
Summa 2017-08-3171 797071 797
 Övriga finansiell skulderSumma
Övriga långfristiga skulder 15 55615 556
Leverantörsskulder 8 3108 310
Övriga kortfristiga skulder 17 86617 866
Summa 2018-08-31 41 73241 732
Leverantörsskulder 12 99212 992
Övriga kortfristiga skulder 00
Summa 2017-08-31 12 99212 992