Logotype

Årsredovisning 2017/18

REVISION

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och bokföring, koncernredovisningen och väsentliga dotterbolag samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag. MAG Interactives revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer – Revisorer”.

Den totala ersättningen för Bolagets revisor under räkenskapsåret 2017/2018 uppgick till 440 000 kronor. Utöver det betalade Bolaget 1 248 000 kronor till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och 71 000 kronor till andra revisionsbyråer för tjänster utförda under räkenskapsåret 2017/2018.