Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 8 - Redovisad skatt i resultaträkningen 

2017/20182016/2017
Aktuell skatt:  
Aktuell skatt på årets resultat-1 699949
Summa aktuell skatt-1 699949

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för de konsoliderade företagen enligt följande:

 2017/20182016/2017
Resultat före skatt-4 885-2 821
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22%)-1 075-621
Skatteeffekter av:  
Ej skattepliktiga intäkter0-2
Ej avdragsgilla kostnader1 1981 524
Skatteeffekt av schablonränta
på fondinnehav
015
Skatteeffekt av schablonränta
på periodiseringsfond
033
Skatteeffekt av emissionskostnader-1 8220
Summa redovisad skatt-1 699949