Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 28 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2018-08-312017-08-31
Upplupna löner, sociala avgifter samt semesterlöner och bonus3 200683
Upplupna marknadsföringskostnader7 2184 203
Upplupna intäkter1 1810
Övriga upplupna kostnader3 8846 069
Summa15 48310 955