Logotype

Årsredovisning 2017/18

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Verkställande direktörens ansvar regleras på ett flertal nivåer. Enligt lag regleras verkställande direktörens ansvar huvudsakligen i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen ska den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören ska därutöver vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska kunna fullgöras i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören skall följa Koden samt NASDAQ First North - Rulebook såväl som övriga Svenska och internationella lagar och regles när tillämpligt.

Den verkställande direktören måste också följa Bolagets bolagsordning, riktlinjer lämnade av bolagsstämman, instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering, samt andra interna anvisningar och riktlinjer som fastställts av styrelsen. Fördelningen av arbete mellan styrelsen och den verkställande direktören beskrivs i instruktionen för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen och 
är ansvarig för att administrera Bolagets operativa ledning samt verkställa de beslut som fattas av styrelsen. Den verkställande direktören ska kontrollera och övervaka att de ärenden som ska behandlas av styrelsen i enlighet med tillämplig lagstiftning, bolagsordningen eller interna riktlinjer presenteras för styrelsen, och ska fortlöpande hålla styrelsens ordförande informerad om Bolagets verksamhet, dess resultat och finansiella ställning, liksom andra händelser, omständigheter eller förhållanden som inte kan antas vara irrelevanta för styrelsen eller aktieägarna.

Den verkställande direktören ska tillse att Bolaget har utfärdat policys och/eller instruktioner för alla huvudområden i Bolagets verksamhet och att policys och instruktioner kommuniceras och tillämpas inom organisationen.

Den verkställande direktören ska även säkerställa att Bolaget har en aktuell delegationsmanual som följs på ett korrekt vis och att Bolagets redovisning sker på ett sätt som överensstäm- mer med gällande lagstiftning.

Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.

ERSÄTTNING TILL DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Löner och andra anställningsvillkor ska vara tillräckliga för att MAG Interactive ska ha möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningar inom Bolaget ska baseras på medarbetarens position, ansvar och prestation. Ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare utgörs av fast lön, långsiktiga incitament och övriga förmåner såsom pensioner och försäkringar. Sådana övriga förmåner kan erbjudas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd och ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Dessutom kan årsstämman besluta om att erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och tillhandahålla ett gemensamt intresse för värdeutveckling för aktieägare och medarbetare.

Varken den verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare har rätt till något avgångsvederlag vid uppsägning av anställning.

INCITAMENTSPROGRAM

Teckningsoptioner till finansdirektören och andra anställda

Den extra bolagsstämman som hölls den 28 februari 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att utfärda upp till 59 676 teckningsoptioner (justerat för senare aktiesplit uppgår bemyndigandet till 1 193 520 teckningsoptioner). 324 871 teckningsoptioner emitterades den 1 juni 2017 och tecknades av 43 anställda, inklusive Bolagets finansdirektör. Teckningsoptionerna emitterades till ett pris uppgående till 3,75 kronor per teckningsoption.

En teckningsoption berättigar teckningsoptionsinnehavaren till en aktie och lösenpriset uppgår till 15 kronor per teckningsoption. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till kan, under vissa särskilda omständigheter, komma att räknas om. Teckningstiden för teckningsoptionerna löper från 1 april 2020 till 30 juni 2020.

Om maximalt antal teckningsoptioner utnyttjas för att teckna nya aktier kommer detta innebära en utspädning motsvarande totalt högst 1,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Optionsinnehavaren måste erbjuda Bolaget, eller en person som utses av Bolaget, att köpa alla teckningsoptioner som innehas av optionsinnehavaren och som ännu inte intjänats om optionsinnehavaren, bland annat, bryter mot optionsavtalet eller anställningsavtalet eller om optionsinnehavarens anställning avslutas av optionsinnehavaren eller arbetsgivaren på eller före en dag som infaller inom 36 månader efter datumet för optionsavtalet.

Teckningsoptioner till säljare av aktierna i Delinquent

Styrelsen för MAG Interactive beslutade på styrelsemöte den 27 september, i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 februari 2017, att emittera 144 375 teckningsoptioner till vissa av säljarna av aktierna 
i Delinquent (David Bishop, David Amor och Chris Lee). David Amor och David Bishop är anställda i Delinquent. Teckningstiden för teckningsoptionerna löper från 1 juli 2020 till 30 september 2020. Övriga villkor är samma som för teckningsoptionerna till anställda såsom de har beskrivits ovan.

Om maximalt antal teckningsoptioner utnyttjas för att teckna nya aktier kommer detta innebära en utspädning motsvarande totalt högst 0,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.