Logotype

Årsredovisning 2017/18

Moderföretagets balansräkning 

Belopp i tkr   
 2018-08-312017-08-31
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar  
Intellektuella rättigheter1104 497
Summa immateriella anläggningstillgångar04 497
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer102 3582 551
Summa materiella anläggningstillgångar2 3582 551
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag12181 93315 797
Andra långfristiga fordringar153 4821 782
Summa finansiella anläggningstillgångar185 41517 579
Summa anläggningstillgångar187 77324 627
Omsättningstillgångar  
 
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar11 99513 488
Fordringar koncernföretag136 337116
Övriga fordringar171 2241 847
Andra kortfristiga värdepappersinnehav14019 004
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter1815 34319 701
Summa kortfristiga fordringar34 89954 156
Kassa och bank19181 30537 523
Summa tillgångar403 977116 306
Belopp i tkr  
 2018-08-312017-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital
(26 321 393 aktier 2018-08-31)
(19 250 000 aktier 2017-08-31)
68450
Fritt eget kapital  
Övrigt kapitaltillskott312 4300
Balanserat resultat39 89853 619
Årets resultat-3 186-3 770
Summa eget kapital20349 82649 899
SKULDER  
Obeskattade reserver  
Periodiseringsfond040 120
Summa obeskattade reserver040 120
Långfristiga skulder  
Övriga långfristiga skulder15 5560
Summa långfristiga skulder15 5560
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder8 30912 992
Skulder till koncernföretag132 5891 211
Övriga skulder1617 8662 073
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter239 83110 011
Summa kortfristiga skulder38 59526 287
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER403 977116 306