Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 11 - Inkomstskatt 

2017/20182016/2017
Aktuell skatt på årets resultat2 7421 338
Uppskjuten skatt-8 2051 641
Övrig skatt280
Skatt på årets resultat-5 4342 979

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för de konsoliderade företagen enligt följande:

2017/20182016/2017
Resultat före skatt-65 2313 552
Inkomstskatt beräknad enligt
skattesats i Sverige (22%)
-14 351781
Skatteeffekter av:  
Ej skattepliktiga intäkter048
Tilläggsköpeskilling Delinquent (MAG Games Ltd)6 9090
Ej avdragsgilla kostnader1 2081 533
Övrigt8000
Skatteeffekt dotterbolag UK0617
Skattekostnad-5 4342 979