Logotype

Årsredovisning 2017/18

Bolagsstämman


Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

2018 års årsstämma kommer äga rum på 7A Odenplan (Norrtullsgatan 6) kl. 10:00 den 18 december i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av högst två biträden.

En aktie i bolaget ger rätt till en röst på bolagsstämman förutsatt att anmälan skett på ovan beskrivna sätt.

INITIATIV FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran avseende detta till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

VALBEREDNING

På bolagsstämman som hölls den 15 november 2017 beslutade MAG Interactive att anta en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i april räkenskapsåret innan årsstämman, och en ska vara styrelseordföranden. Instruktioner för valberedningen följer Koden vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma 2018

  • Walter Masalin ordförande i styrelsen
  • Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
  • Helen Fasth Gillstedt nominerad av Handelsbanken
  • Joachim Spetz nominerad av Swedbank Robur
  • Henrik Sandell från Didner & Gerge Fonder