Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 21 - Kundfordringar 

 2018-08-312017-08-31
Kundfordringar10 06313 604
Summa10 06313 604

Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringsräntan inte är väsentlig.

Per den 31 augusti 2018 uppgick fullgoda kundfordringar till 10 063 tkr (31 augusti 2017: 13 604 tkr)  för koncernen.

Per den 31 augusti 2018 var kundfordringar uppgående till 579 tkr (31 augusti 2017: 155 tkr) förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

 2018-08-312017-08-31
1-30 dagar467154
31 - 60 dagar950
> 61 dagar171
Summa förfallna kundfordringar579155

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar och andra fordringar är följande:

 2018-08-312017-08-31
SEK-2 2887 387
EUR07
GBP2 5780
USD9 7736 210
Summa10 06313 604

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar enligt ovan.

Koncernen har ingen pant som säkerhet.