Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 29 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

2018-08-312017-08-31
Aktivering av arbete har flyttats från poster som inte ingår i kassaflödet, till kassaflöde från investeringsverksamheten, balanserade utvecklingskostnader
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar881813
Avskrivningar på immateriella tillgångar25 65822 457
Emission av aktier31 4050
Resultatredovisad förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar0439
Summa57 94423 709