Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 17 - Finansiella instrument per kategori 

Låne- och kundfordringarTillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningenSumma
Tillgångar i balansräkningen   
Andra långfristiga fordringar1 83601 836
Andra kortfristiga värdepappersinnehav019 01819 018
Kundfordringar13 604013 604
Likvida medel40 561040 561
Summa 2017-08-3156 00119 01875 019
Tillgångar i balansräkningen   
Andra långfristiga fordringar4 30004 300
Kundfordringar10 063010 063
Övriga kortfristiga fordringar4 00904 009
Likvida medel228 0830228 083
Summa 2018-08-31246 4550246 455
 
Övriga finansiell skulder
Summa
Skulder i balansräkningen   
Skulder i balansräkningen   
Leverantörsskulder 13 26513 265
Summa 2017-08-31 13 26513 265
Skulder i balansräkningen   
Övriga långfristiga skulder (lån DB) 15 55615 556
Leverantörsskulder 5 0475 047
Övriga kortfristiga skulder (lån DB) 15 55615 556
Summa 2018-08-31 36 15936 159