Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 25 - Eget kapital 

Antal aktierAktiekapital
Stamaktier17 510 86045 483
Preferensaktier1 739 1404 517
Per 31 augusti 201719 250 00050 000
Stamaktier26 321 393683 673
Per 31 augusti 201826 321 393683 673

Aktiekapitalet består per den 31 augusti 2018 av 26 321 393 aktier, samtliga stamaktier, med kvotvärdet 0,0259 kr vardera. Aktierna har ett röstvärde på 1 röster/aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.

Bolaget har per bokslutsdagen den 31 augusti 2018 två utestående optionsprogram. Samtliga teckningsoptioner har givits ut mot marknadsmässig premie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, vilka uppgår till 469 246 st, kommer bolagets aktiekapital att öka med total högst 12 194 kr fördelat på 469 246 aktier. Per bokslutsdagen var 469 246 optioner outnyttjade.

MAG Interactives optionsprogram riktat till personalen godkändes av aktieägarna på den extra stämma som hölls 28 februari 2017. Personaloptionsprogrammet är uppbyggt för att ge långsiktiga incitament för samtliga anställda att leverera långsiktigt aktieägarvärde. Genom planen tilldelas deltagarna optioner som endast blir intjänade om vissa prestationskrav är uppfyllda. Deltagande i planen beslutas av styrelsen och ingen individ har kontraktsenlig rätt att delta i planen eller få några garanterade förmåner.

Antalet optioner som kommer intjänas beror på anställningstiden för respektive anställd, sk vesting. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en tremånadersperiod april-juni 2020.

Marknadsvärdet för optionerna erlades vid tilldelning och marknadsvärdet har fastställts av oberoende extern rådgivare. Teckningsoptionerna berättigar till en stamaktie.

Optionernas lösenpris är 15kr

Nedan är en sammanställning över tilldelade optioner i planen:

ProgramAntal utställda teckningsoptionerLösenprisInlösenPris
2017/2020:1324 87115 krApril-juni 20203,75kr
2017/2020:2144 37515 krApril-juni 20203,75kr
Totalt/snitt469 24615 krApril-juni 20203,75kr

Inga optioner har förekommit i tidigare program och inga optioner har inlösts från något program.

Totalt har under året 2017/18 optioner till ett värde av 28tkr återköpts.

Verkligt värde på tilldelade optioner
Inga personal- eller teckningsoptioner tilldelades under året 2017/18.

För samtliga utestående teckningsoptioner har marknadsvärde erlagts av respektive anställd. Marknadsvärdet har beräknats utifrån gängse värderingsmodeller och beräkningen har utförts av en extern oberoende rådgivare. Sedan tidpunkten för notering så har bolagets aktie noterats och samtliga preferensaktier har stämplats om till stamaktier. Bolagets volatilitet har uppmätts till 60%. Baserat på dessa parametrar så uppskattar bolaget nuvarande värde av optionen till 5kr.

Ledningens kortsiktiga incitamentsprogram (STI)
Under året 2017/18 har bolaget inte något kortsiktigt incitamentsprogram specifikt för ledningen. Och specifikt inte något program baserat på aktier.

Kostnader för aktierelaterade ersättningar
Den totala kostnaden för aktierelaterade ersättningar under perioden och som redovisats som en del av personalkostnaderna uppgick till:

Teckningsloptionsprogram till personalen 2016/17
Den totala kostnaden för framtagande och utförande av teckningsoptionsprogram 2017/2020:1 samt 2017/2020:2 var 250tkr