Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 7 - Ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande poster 

2017/20182016/2017
Resultat vid försäljning av värdepapper421521
Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar och skulder21438
Övriga finansiella intäkter117
Total ränteintäkter och liknande resultatposter646566
Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar och skulder-38-649
Ränta banklån DB-5540
Övriga finansiella skulder-21-3
Total räntekostnader och liknande resultatposter-613-652
Summa finansiella poster - netto33-86