Logotype

Årsredovisning 2017/18

Moderföretagets resultaträkning 

Belopp i tkr Räkenskapsåret
 2017/20182016/2017
Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning3166 666260 405
Övriga rörelseintäkter96 7862 759
Summa173 452263 164
Rörelsens kostnader  
Försäljningskostnader4-51 863-79 036
Avkastningsdriven marknadsföring-71 617-111 146
Övriga externa kostnader6, 9-35 832-23 913
Personalkostnader5-53 869-42 963
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar10, 11-5 309-7 441
Summa rörelsens kostnader-218 490-264 499
Rörelseresultatet-45 038-1 335
Finansiella poster  
Finansiella intäkter7, 9646566
Finansiella kostnader7, 9-613-652
Finansiella poster - netto33-86
Resultat efter finansiella poster-45 005-1 421
Bokslutsdispositioner  
Förändring av periodiseringsfonder40 120-1 400
Summa bokslutsdispositioner40 120-1 400
Resultat före skatt-4 885-2 821
Skatter  
Skatt på årets resultat81 699-949
Årets resultat-3 186-3 770

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.