Logotype

Årsredovisning 2017/18

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

STYRELSEN

Enligt bolagsordningen för MAG Interactive ska styrelsen bestå av fem till tio styrelsemedlemmar som utses av bolagsstämman, utan suppleanter. Styrelsen i MAG Interactive består av sex styrelsemedlemmar utsedda av bolagsstämman för perioden tills slutet av årsstämman som ska hållas 2018 för räkenskapsåret 2017/2018).
Bolagets räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.

Styrelsen i MAG Interactive

Walter Masalin
Daniel Hasselberg
Kaj Nygren
Johan Persson
Teemu Huuhtanen
Michael Hjorth

WALTER MASALIN

Walter Masalin är ordförande i styrelsen för MAG Interactive sedan 2014.
Walter Masalin är också styrelseordförande i Evarasto Solutions Oy, styrelseledamot i Biowink GmbH och Lifesum AB, samt partner på Nokia Growth Partners.
Under de senaste fem åren har Walter Masalin varit, men är inte längre, styrelseledamot i Cronvall Oy och Cron-Tek Oy.

Walter Masalin har en masterexamen i teknisk fysik från Tekniska högskolan TKK och en masterexamen i ekonomi från Helsingfors universitet, och har även studerat ekonomi och psykologi vid Harvard University.
Walter Masalin äger inga aktier i Bolaget. 

Walter är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

DANIEL HASSELBERG

Daniel Hasselberg är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2014 och verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013. Daniel Hasselberg var även styrelseordförande för MAG Interactive mellan åren 2010 och 2013.

Daniel innehar 3 034 966 aktier i bolaget, motsvarande 11,5 procent av det totala antalet aktier.

Daniel är varken oberoende till större aktieägare eller bolaget och dess ledning.

KAJ NYGREN

Kaj Nygren är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2010 och teknisk chef för MAG Interactive sedan 2010.
Kaj innehar 3 020 439 aktier i bolaget, motsvarande 11,5 procent av det totala antalet aktier.

Kaj är varken oberoende till större aktieägare eller bolaget och dess ledning.

JOHAN PERSSON

Johan Persson är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2010 och produktchef för MAG Interactive sedan 2010.
Johan innehar 1 389 560 aktier i bolaget, motsvarande 5,3 procent av det totala antalet aktier.

Johan är oberoende till de större aktieägarna men inte oberoende till bolaget och dess ledning.

TEEMU HUUHTANEN

Teemu Huuhtanen är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2013.
Teemu Huuhtanen är också verkställande direktör för Next Games Oyj, styrelseledamot i Armada Interactive Oy, Pilke Helsinki Oy, Rabbit Films Oy, och Vaah Holdings Oy, samt styrelsesuppleant i Dark May Oy och Helsinki GameWorks Oy.

Under de senaste fem åren har Teemu Huuhtanen varit, men är inte längre, Vice President Mergers & Acquisitions för Rovio Entertainment Oyj samt Executive Vice President Marketing and Business Development för Sulake Corporation Oy.

Teemu Huuhtanen har en kandidatexamen i företagsekonomi från Preston University.

Teemu är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

MICHAEL HJORTH

Michael Hjorth är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2017.
Michael Hjorth är också styrelseordförande i Mäklarappen Sverige AB och Starbreeze AB, samt styrelseledamot i Ftrack AB, Indian Nation Aktiebolag, Starbreeze Production AB, Starbreeze Publishing AB, Starbreeze Studios AB, Starbreeze Ventures AB, samt Starbreeze VR AB.

Under de senaste fem åren har Michael Hjorth varit, men är inte längre, styrelseordförande i Starbreeze Production AB, Starbreeze Publishing AB, och Starbreeze Studios AB, styrelseordförande och styrelseledamot i Tre Vänner Film AB, styrelseledamot i Sensori AB (publ), SF Studios Production AB, Starbreeze AB, och Tre Vänner Aktiebolag, samt styrelsesuppleant i DigiStrat AB och Fifi Holding AB.

Michael Hjorth har en filosofie kandidat från Bard College, New York, USA.

Michael Hjorth äger 75 000 aktier i Bolaget genom det av honom helägda bolaget Indian Nation Aktiebolag. 

Michael är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Ledande befattningshavare i MAG Interactive 

Daniel Hasselberg Verkställande direktör
Magnus Wiklander Finansdirektör
Kaj Nygren
 Teknisk chef
Johan Persson Produktchef
David Amor Affärsutvecklingsansvarig 
Patric Blixt Marknadschef

DANIEL HASSELBERG (född 1973)

Daniel Hasselberg är verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013.
Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG Games Limited, MAG Interactive AB, Mobile Access Group Sweden AB, FEO Media AB och NMO Invest AB.

Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.

Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.

Daniel Hasselberg äger 3,046,666 aktier i Bolaget genom det av honom helägda bolaget NMO Invest AB.

MAGNUS WIKLANDER (född 1973)

Magnus Wiklander är finansdirektör för MAG Interactive sedan 2017.

Magnus Wiklander har en masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, samt en masterexamen i Advanced Communication and Signal Processing från Imperial College.

Magnus Wiklander innehar 163 175 teckningsoptioner i Bolaget.

KAJ NYGREN (född 1970)

Kaj Nygren är teknisk chef för MAG Interactive sedan 2010.

Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och Playful Days AB.

Kaj Nygren har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Kaj Nygren äger 3,020,439 aktier i Bolaget genom det av honom helägda bolaget Playful Days AB.

JOHAN PERSSON (född 1981)

Johan Persson är produktchef för MAG Interactive sedan 2010.

Johan Persson är också styrelseordförande i Gumbler AB, samt styrelseledamot i MAG Interactive och Johan Persson Holding AB.

Johan Persson har studerat magisterprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet.

Johan Persson äger 1,389 560 aktier i Bolaget.

DAVID AMOR (född 1972)

David Amor är Affärsutvecklingsansvarig för MAG Interactive och baserad på MAG Interactive i Storbritannien sedan 2015.
David Amor är också styrelseledamot i 126 Marine Parade (Brighton) Limited, Picnic Games Limited, Sabre Studios Limited, och Sentinel Studios Limited.

Under de senaste fem åren har David Amor varit, men är inte längre, styrelseledamot i Delinquent Interactive Limited (numera MAG Games Limited), Futurlab Meta Limited, Hall Get Involved Limited, Innocent Interactive Limited, Relentless Software Limited och Relentless Studios Limited.

David Amor har studerat matematik, ekonomi och datateknik vid Haywards Heath Sixth Form College.

David Amor innehar 57 750 teckningsoptioner i Bolaget.

PATRIC BLIXT (född 1969)

Patric Blixt är Marknadschef för MAG Interactive sedan 2018.

Patric Blixt är också styrelseledamot i Kitab Sawti AB, In-Grid AB, Swedish Hasbeens AB samt Spawn Point AB.

Patric Blixt har en masterexamen i Business and Economics från Uppsala Universitet.

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med adressen Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, är Bolagets revisor sedan årsstämman som hölls den 11 december 2013. Den auktoriserade revisorn Niklas Renström, medlem i FAR (professionell branschorganisation för auktoriserade revisorer) är huvudansvarig revisor.