Logotype

Årsredovisning 2017/18

Styrelse

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras på ett flertal nivåer. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vidare fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation liksom se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens arbete regleras därutöver av Bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman samt styrelsens arbetsordning som har antagits av styrelsen.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och hel- och delårsrapporter samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter.

Styrelsen ska också se till att erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället, i syfte att säkerställa Bolagets långsiktiga värdeskapande förmåga, fastställs samt säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören.

Styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. Per dagen för denna rapport består Bolagets styrelse av sex bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelseledamöterna presenteras i närmare detalj i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. MAG Interactives styrelse följer en skriftlig arbetsordning, som har antagits av styrelsen och som omprövas årligen. Arbetsordningen reglerar, bland annat, styrelsens roll och ansvar, styrelsens arbetssätt samt arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen antar även instruktioner för den verkställande direktören för Bolaget inklusive instruktion för finansiell rapportering.

styrelsemöten under året

Styrelsen höll sammanlagt tjugosju (27) möten under året varav sjutton (17) var per capsulam. Samtliga ledamöter närvarade vid samtliga styrelsemöten. Det stora antalet möten samt per capsulam möten under året hör samman med processen att notera bolaget på NASDAQ First North Premier under hösten 2017. Under perioden från första handelsdagen 8 december 2017 fram till slutet på det finansiella året hölls sju (7) möten varav ett var per capsulam.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna, inklusive styrelseordföranden, beslutas av bolagsstämman. Årsstämman som hölls den 15 november 2017 beslutade att det totala arvodet till styrelseledamöterna, för tiden intill nästa årsstämma, ska uppgå till 400 000 kronor. 200 000 kronor ska utgå till Teemu Huuhtanen och 200 000 kronor ska utgå till Michael Hjorth.

utvärdering av styrelsen

Som en del av styrelsens årskalender utvärderas styrelens arbete. Resultatet är schemalagt att presenteras till det ordinarie mötet i maj varje år. Utvärderingen leds av styrelsens ordförande och består av ett antal frågor som besvaras av samtliga styrelsens medlemmar. Undersökningen syftar till att kartlägga bland annat effektiviteten i styrelsens förberedelesarbete, kommunikation med den verkställande direktören samt med företagets ledning, effektiviteten i den finansiella rapporteringen.

utskott

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Styrelsen har inom sig etablerat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av tre medlemmar ur styrelsen: Walter Masalin (ordförande i ersättningsutskottet), Teemu Huuhtanen, och Michael Hjorth, varav samtliga är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessutom ska ersättningsutskottet övervaka och utvärdera pågående och avslutade program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, och även följa och utvärdera tillämpningen av de nuvarande principerna för ersättning till MAG Interactives ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också stödja och ge råd till styrelsen i frågor relaterade till utnämningen av verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, och frågor relaterade till utvärdering av prestation och successionsplanering för ledande befattningshavare.

REVISIONSUTSKOTT

Eftersom First North Premier inte är en reglerad marknad finns det inget lagkrav på att inrätta ett revisionsutskott. Bolagets styrelse har dock beslutat att inrätta ett revisionsutskott innefattande de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget. Revisionsutskottet och dess instruktion antogs av styrelsen på det ordinarie styrelsemötet i maj 2018.

Revisionsutskottet för MAG Interactive antogs på ordinarie styrelsemöte i maj 2018. Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman till val av revisorer. Revisionsutskottet består sedan maj 2018 av: Michael Hjorth (ordförande), Teemu Huuhtanen och Walter Masalin. Under verksamhetsåret 2017/18, perioden juni till augusti har revisionsutskottet haft ett (1) sammanträde. Samtliga medlemmar närvarade vid det enda mötet.