Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 3 - Finansiell riskhantering

3.1 Finansiella riskfaktorer 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk), kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen använder sig inte derivatinstrument för att ekonomiskt säkra riskexponering.

Riskhanteringen sköts av Koncernfinans enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av derivatinstrument och finansiella instrument som inte är derivat samt placering av överlikviditet.

(a) Marknadsrisk

(i) Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar (USD). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.

Valutarisker uppstår även när framtida affärstransaktioner uttrycks i en valuta som inte är enhetens funktionella valuta. Koncernens varuinköp sker till största delen i USD. För att hantera valutarisken med utflöde i USD har koncernen bankkonton i USD.

Koncernen har ett innehav i en utlandsverksamhet i Storbritannien vilkas nettotillgångar exponeras för valutarisker.

Om den svenska kronan hade försvagats 10% i förhållande till US-dollarn med alla andra variabler konstanta, skulle det omräknade årsresultatet per den 31 augusti 2017 ha varit 40 tkr högre, till största delen som en följd av vinster vid omräkning av kundfordringar i USD.

(b) Kreditrisk

Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kreditrisk avseende utestående kundfordringar. Varje koncernföretag ansvarar för att följa upp och analysera kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning och leverans erbjuds. Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker samt kreditexponeringar gentemot kunder. Endast banker och finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating ”A” accepteras. I de fall då ingen oberoende kreditbedömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Individuella risklimiter fastställs baserat på interna eller externa kreditbedömningar i enlighet med de gränser som satts av styrelsen. Användningen av kreditgränser följs upp regelbundet.

Inga kreditgränser överskreds under rapportperioden och ledningen förväntar sig inte några förluster till följd av utebliven betalning från dessa motparter.

(c) Likviditetsrisk och ränterisk

Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag och aggregeras av Koncernfinans. Koncernfinans följer noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten.

Överskottslikviditet i koncernens rörelsedrivande företag, överstigande den del som krävs för att hantera rörelsekapitalbehov, överförs till Koncernfinans. Koncernfinans placerar överskottslikviditet på räntebärandepenningmarknadsinstrument och omsättningsbara värdepapper, beroende på vilket instrument som har lämplig löptid eller tillräcklig likviditet för att tillgodose utrymmet som bestäms av ovan nämna prognoser. På balansdagen per den 31 augusti 2017 hade koncernen räntefonder på 19 018 tkr för hantering av likviditetsrisken. Dessa klassificeras som andra kortfristiga värdepapper i balansräkningen.

Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

Per 31 augusti 2018Mindre än 3 månaderMellan 3 månader och ett årMellan 1 och 2 årMellan 2 och 5 årMer än 5 år
Övriga långfristiga skulder0015 55600
Leverantörsskulder5 0470000
Övriga kortfristiga skulder1 04115 556000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter15 4830000
Per 31 augusti 2017Mindre än 3 månaderMellan 3 månader och ett årMellan 1 och 2 årMellan 2 och 5 årMer än 5 år
Övriga långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder13 2650000
Övriga kortfristiga skulder00000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter10 9550000

Koncernens räntebärande skulder uppgår till totalt 31 112 tkr och amorteras kvartalsvis fram till juni 2020. Då räntan på skulden är rörlig bär koncernen en begränsad risk i räntekostnader under kommande två år.

3.2 Hantering av kapital

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulder.

3.3 Beräkning av verkligt värde

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande:

  • Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)
  • Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
  • Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3)

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per respektive balansdag:

 2018-08-312017-08-31
Tillgångar  
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen  
Andra kortfristiga värdepapper (nivå 1)019 018
Summa tillgångar019 018
Skulder  
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen  
Tilläggsköpeskilling (nivå 3)15 5560
Summa skulder15 5560