Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 20 - Uppskjuten skattefordran

Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Games Ltd. Underskotten har aktiverats eftersom koncernen gör bedömningen att det är sannolikt att kvarvarande underskott kommer kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster. Det finns ej några ej aktiverade underskott i koncernen. 

2018-08-312017-08-31
Ingående värde1 2631 612
Valutadifferens132-130
Skatteeffekt, nyttjat underskottsavdrag304-219
Utgående värde1 6991 263