Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 1 - Allmän information 

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget MAG Interactive AB (publ) (moderföretaget) med org nr 556804-3524 och dess dotterföretag (koncernen). Moderföretaget är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm First North Premier sedan december 2017. Adressen till huvudkontoret är Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm.