Logotype

Årsredovisning 2017/18

Koncernens balansräkning 

Belopp i tkr   
 2018-08-312017-08-31
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella tillgångar  
Goodwill1677 4157 976
Övriga immateriella tillgångar1662 87230 976
Summa immateriella tillgångar140 28738 952
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer152 8222 699
Summa materiella anläggningstillgångar2 8222 699
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar194 3001 836
Uppskjuten skattefordran201 6991 263
Summa finansiella anläggningstillgångar5 9993 099
Summa anläggningstillgångar149 10844 750
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar2110 06313 604
Aktuella skattefordringar5 9901 295
Övriga kortfristiga fordringar224 0091 177
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2320 48819 706
Andra kortfristiga värdepapper18019 018
Summa kortfristiga fordringar40 55054 800
Kassa & Bank24228 08340 561
Summa omsättningstillgångar268 63395 361
Summa tillgångar417 741140 111

Belopp i tkr  
 2018-08-312017-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital som kan hänföras till
moderföretagets aktieägare

  
Aktiekapital2568450
Reserver-1 883-3 840
Balanserad vinst inklusive årets resultat345 378102 697
Summa eget kapital344 17998 907
SKULDER  
Långfristiga skulder  
Uppskjutna skatteskulder2617 92514 652
Övriga långfristiga skulder1715 5560
Summa långfristiga skulder33 48114 652
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder5 04713 265
Aktuell skatteskuld1 0400
Övriga kortfristiga skulder2718 5112 332
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2815 48310 955
Summa kortfristiga skulder40 08126 552
Summa skulder73 56241 204
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER417 741140 111