Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 33 - Närstående

Ingen enskild person eller företag har, direkt eller indirekt, kontroll över en majoritet av röster eller aktier i bolaget. 

Utdelning

På extra bolagsstämma 2016-11-21 fattades beslut om en utdelning på 14 919, nedan visar utdelning till närstående.

Mobile Access Group8 707
Johan Persson1 415
 10 122

Ersättning till ledande befattningshavare

För information om ersättning till ledande befattningshavare, se not 8.

Inlösen av aktier

2015-10-12 har 37 500 aktier lösts in av Roger Skagerwall AB, 5590019-2380 till ett värde av
7 485 tkr. Roger Skagerwall AB är närstående genom att bolagets ägare är en av grundarna.

Närstående bolag

 Försäljning av varor/tjänster till närståendeFordran på närstående per
2017-08-31
Mobile Access Group116116
 116116