Logotype

Årsredovisning 2017/18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för MAG Interactive AB (publ), 556804-3524, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017/18 (som slutar 31 augisti 2018).

Verksamheten

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 250 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Word Domination och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser.

koncernen

MAG Interactive AB (publ)-koncernen består, i tillägg till moderbolaget, av Feo Media AB (Svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer  556888-6211 och med säte i Stockholm) och MAG Games Ltd (registrerat i UK och med säte i Brighton). Koncernen har 70 anställda vid årets slut av vilka Feo Media har åtta (8) och MAG Games Ltd har 20. Alla spel i portföljen utom Quizkampen publiceras av MAG Interactive AB. Quizkampen publiceras av Feo Media AB.

Koncernen 2017/18

Intäkter

Koncernens Intäkter för räkenskapsåret var 240 213 TSEK (283 370 TSEK), en minskning med 15% jämfört med föregående år. Koncernens Nettoomsättning uppgick under perioden till 216 870 TSEK (260 405 TSEK), en minskning på 17%. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 19 954 TSEK (20 205 TSEK). Se nedan för ytterligare detaljer om aktiverade kostnader samt ned− och avskrivningar av desamma. Koncernens Nettoomsättning var främst hänförlig till spelen Quiz Duel, WordBrain, Wordalot, Ruzzle, WordBrain2 samt Backpacker, och på slutet av året bidrog även PaintHit och Word Domination starkt.

Rörelsens kostnader, EBITDA och rörelseresultat

Rörelsens kostnader uppgick totalt till 280 556 TSEK (256 272 TSEK). Av dessa var 61 744 TSEK (78 950 TSEK) Försäljningsrelaterade kostnader, främst härrörande från avgifter till Apple App Store och Google Play samt serverkostnader. Därutöver var 72 390 TSEK (111 146 TSEK) kostnader för Direkt marknadsföring, och 77 046 TSEK (23 740 TSEK) var Övriga externa rörelsekostnader. I Övriga externa rörelsekostnader inräknas extraordinära kostnader om 49,026 TSEK avseende förvärv och notering. Specifikt 31,405 TSEK rör emission av aktier i samband med slutreglering av förvärv av Delinquent och har inte någon inverkan på kassaflödet, se koncernens not 32.

Kostnader för Direkt marknadsföring har minskat som en konsekvens av att den anpassas till hur mycket som kan investeras med behållen nivå på avkastning och under året har detta inneburit lägre volymer jämfört med föregående år. Minskningen av direktmarknadsföringskostnader drivs främst av de äldre titlarna i portföljen vilka alla hade höga volymer i jämförelseperioden, och specifikt Wordbrain som hade betydligt högre volymer. Det fjärde kvartalet har en högre nivå på marknadsföringsutgifter än årets snitt. Mot slutet av året ökade möjligheterna för lönsam marknadsföring i och med spelen PaintHit och WordDomination, nivåerna är därför högre i det fjärde kvartalet än i de tre tidigare.

Personalkostnader uppgick till 69 377 TSEK (42 437 TSEK) en ökning med 63%. Medelantalet anställda under perioden var 84 (52) en ökning med 62%. Personalkostnaderna inkluderar en omstruktureringskostnad på 3,7 MSEK. EBITDA för perioden var -40 343 TSEK (27 097 TSEK). Justerat EBITDA för perioden var 8 683 TSEK (27 333 TSEK), se koncernens Not 34. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 26 539 TSEK (23 016 TSEK), varav 18 342 TSEK (13 194 TSEK) var avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter och 4 496 TSEK (6 744 TSEK) avskrivning av immateriella tillgångar.

Koncernens Rörelseresultat för perioden var -66 883 TSEK (4 082 TSEK) och Resultat före skatt uppgick till -65 231 TSEK (3 552 TSEK). Justerat resultat före skatt för perioden var -16 205 TSEK (3 788 TSEK), se koncernens Not 34. Resultat efter skatt uppgick till -59 797 TSEK (573 TSEK). Resultat per aktie var -2,43 SEK/aktie (0,03 SEK/aktie) och resultatet per aktie fullt utspätt uppgick till -2,39 SEK/aktie (0,03 SEK/aktie) Snitt antal aktier under perioden var 24 598 653 (19 250 000) och snitt antal aktier fullt utspätt var 25 038 233 (19 318 534).

Koncernens finansiella ställning vid periodens slut

Totalt immateriella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till 140 287 TSEK (38 952 TSEK), varav 77 415 TSEK (7 976 TSEK) avser goodwill och 62 872 TSEK (30 976 TSEK) avser övriga immateriella tillgångar. Den senare består i huvudsak av aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning samt förvärvade intellektuella rättigheter. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 228 083 TSEK (40 561 TSEK). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 344 179 TSEK (98 907 TSEK), motsvarande 13,1 SEK/aktie (5,1 SEK/aktie). Soliditeten vid samma tidpunkt var 82,4% (70,6%). Koncernen har räntebärande skulder på 31 112 TSEK (0 TSEK).

Moderbolaget 2017/18

Intäkter

Moderbolagets Nettoomsättning för perioden var 166 666 TSEK (260 405 TSEK), en minskning med 36% jämfört med samma period föregående år.

Rörelsens kostnader samt rörelseresultat

Rörelsens kostnader uppgick totalt till 213 181 TSEK (257 057 TSEK). Av dessa var 51 863 TSEK (79 036 TSEK) Försäljningskostnader främst härrörande från avgifter till Apple App Store och Google Play, kostnader för Avkastningsdriven marknadsföring uppgick till 71 617 TSEK (111 146 TSEK) och 35 832 TSEK (23 913 TSEK) var Övriga externa rörelsekostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 5 309 TSEK (7 442 TSEK), varav 4 496 TSEK (6 744 TSEK) var avskrivning av immateriella tillgångar.
Moderbolagets rörelseresultat för perioden var -45 038 TSEK (-1 335 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -3 186 TSEK (-3 770 TSEK).

Moderbolagets finansiella ställning vid periodens slut

Moderbolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (4 496 TSEK). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 181 305 TSEK (37 523 TSEK). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 349 826 TSEK (49 900 TSEK).

Nyckeltal

Fördelning av intäkter efter affärsmodell

Koncernens Nettoomsättning fördelar sig i huvudsak mellan Försäljning i spel (så kallade In app purchases, dvs köp gjorda inuti spel via Apple App Store eller Google Play) och Annonser i spel. Koncernens Nettoomsättning från Försäljning i spel för perioden var 129 434 TSEK (210 941 TSEK), en minskning med 39% jämfört med föregående år. Koncernens Nettoomsättning från Annonser i spel för perioden var 86 824 TSEK (49 460 TSEK), en ökning med 76% jämfört med föregående år.

Bidrag från spelen

Spelen som marknadsförs av MAG Interactive kostar olika mycket i distributionskostnad (Försäljningskostnader) samt marknadsföringskostnad (Avkastningsdriven marknadsföring), inte minst kopplat till viken fas spelen är i. Därför redovisar koncernen det totala Bidraget från spelen enligt följande modell: Nettointäkter minus kostnader för plattformsavgifter (hänförliga främst till avgifter till Apples App Store och Google Play) minus kostnader för avkastningsdriven marknadsföring. Som avkastningsdriven marknadsföring räknas digital annonsering, TV-annonsering och övrig annonsering direkt kopplad till bolagets produkter samt tjänster och avgifter direkt hänförliga till den avkastningsdrivna marknadsföringen. Generell marknadsföring av bolaget och varumärke räknas ej in i den direkta marknadsföringskostnaden.

Koncernens Bidrag från spelen för perioden var 105 648 MSEK (85 977 MSEK), en ökning med 23% jämfört med föregående år. Fördelningen mellan intäkter från Annonser och Försäljning i spel påverkas av lägre intäkter på de spel som har en stor andel Försäljning i spel, samt en hög andel annonsintäkter i Quiz Duel. Under det finansiella årets sista kvartal är andelen annonsintäkter över 50%. Det ökande bidraget kommer främst från den höga marginalen på Quiz Duel. Bidraget från spelen visar en ökning med 20% efter relativt stora investeringar i spelen PaintHit samt Word Domination.

Övriga nyckeltal

Bolaget driver verksamheten utefter ett antal nyckeltal som följer hur spelbranschen i stort mäter sina verksamheter. Dessa mätetal definieras enligt som DAU och MAU definieras som antalet unika dagliga respektive månatliga användare som använder sig av någon av bolagets produkter, presenterade som ett medelvärde över perioden, justerat för antalet dagar i periodens månader. Varje enskilt spels unika användare summeras för att presentera bolagets totala antal unika användare. MUP är antalet unika användare som gjort ett köp i någon av bolagets produkter. Som köp räknas ett köp enligt definitionen för Försäljning i spel ovan, och till ett värde större än noll. Värdet redovisas som ett medelvärde över periodens tre månader. ARPDAU räknas som bolagets dagliga medelvärde av Nettoomsättningen under perioden delat med DAU. Riksbankens snittkurs per månad används för omräkning till USD.

DAU för helåret var 2,7 miljoner (1,7 miljoner), en ökning med 57% jämfört med föregående år. MAU för perioden var 10,9 miljoner (7,4 miljoner), en ökning med 48% jämfört med föregående år. MUP för perioden var 130 tusen (183 tusen), en minskning med 29% jämfört med föregående år. ARPDAU för perioden var 2,7 cent (4,8 cent), en minskning med 45% jämfört med samma period föregående år. De relativt stora förändringarna i spelarbasen (MAU och DAU) samt intäkter per spelare (ARPDAU) hänför under årets första tre kvartal till förvärvet av Feo Media AB och under det sista kvartalet även till lansering av de två spelen Word Domination samt PaintHit.

Bolagsstyrning

För detaljer runt bolagsstyrning i MAG Interactive AB (publ) se avsnittet Bolagsstyrning i denna årsredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Den 27 september 2017 beslutade styrelsen, baserat på mandat givet av ordinarie årsstämma 28 februari 2017, om emission av 144 375 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna tecknades och betalades den 14 november 2017
 • Den 12 oktober 2017 lanserades spelet Backpacker globalt. Backpacker publiceras av MAG Interactive och utvecklas och ägs av WeAreQiiwi Interactive AB
 • I oktober tecknades köpeavtal avseende förvärv av samtliga aktier i FEO Media AB. Den 7 november 2017 genomfördes affären och FEO Media är nu ett helägt dotterbolag i koncernen. Förvärvet finansierades dels genom en nyemission om 80 MSEK, 1 811 764 aktier, och dels genom lån om 35 MSEK från Danske Bank
 • Den 27 november 2017 beslutade extra bolagsstämma om emission av 714 175 stamaktier med avvikelse från företrädesrätten. Emissionen tecknades och betalades av säljarna av MAG Games Ltd (Delinquent) och utgör slutlig tilläggsköpeskilling i köpet av MAG Games Ltd
 • MAG Interactive noterades i början av december på NASDAQ First North Premier med första handelsdag den 8 december 2017
 • I samband med noteringen genomfördes en aktieemission av totalt 4 545 454 aktier till ett totalt värde av 200 MSEK före transaktionskostnader och samtliga tidigare preferensaktier stämplades om till stamaktier. Totalt antal aktier och stamaktier efter emissionen är 26 321 393

 • Den 17 januari 2018 meddelades att dotterbolaget FEO Media varslar om att 25 av bolagets 42 anställda skulle kunna komma att beröras av uppsägning
 • Den 31 maj 2018 släpptes spelet Word Domination till en global publik
 • Den 11 juni 2018 meddelades att bolaget hade släppt spelet Paint Hit till en global publik
 • Den 11 juni 2018 meddelade bolaget att valberedning utsetts
 • Den 27 augusti 2018 meddelades att publishingavtalet för Backpacker sagts upp och att ansvaret för spelet flyttas över till WeAreQiiwi Interactive den 1a september 2018

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter det finansiella årets utgång

Förslag till vinstdisposition

Balanserad vinst49 849 986
Årets förlust-3 185 823
 46 664 163

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning46 664 163

Utdelning

Styrelsen föreslår till årsstämman den 18 december 2018 att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/18.

årsstämma

Ordinarie årsstämma i MAG Interactive AB (publ) hålls på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, kl. 10:00 den 18 december 2018. Mer information finns i avsnittet Bolagsstämman under Bolagsstyrning.