Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 15 - Materiella anläggningstillgångar 

2017/20182016/2017
Ingående anskaffningsvärden3 4231 049
Inköp1 3082 617
Försäljningar/utrangeringar-204-243
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden4 5273 423
Ingående avskrivningar-724-641
Årets avskrivningar-981-83
Utgående ackumulerade avskrivningar-1 705-724
Utgående redovisat värde2 8222 699

I köpet av FEO Media AB ingick avskrivningar om 64 131 kr. Valutakursdifferens i GBP under året uppgår till 35 427 kr som påverkar avskrivningarna.  Avskrivningar  under året som har resultatpåverkan framgår i not 29.