Logotype

Årsredovisning 2017/18

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är exponerat mot konkurrens från bolag med verksamhet inom andra former av underhållning och fritidsaktiviteter än mobilspel

Bolaget är exponerat mot konkurrens både från andra mobilspelsföretag så väl som bolag vars verksamhet är att tillhandahålla andra former av underhållning och fritidsaktiviteter. Konkurrensen inom den bredare underhållningsindustrin är stark och Bolagets nuvarande och potentiella kunder kan bli attraherade av konkurrerande former av underhållning, så som andra former av online-spel, applikationer för sociala medier, streamingtjänster för musik och video, så väl som offline-aktiviteter som traditionella brädspel, läsning, television och shopping. Dessa andra former av underhållning tävlar om fritiden och den diskretionära inkomsten hos Bolagets kunder. Om Bolaget är oförmöget att upprätthålla intresset för Bolagets mobilspel i jämförelse med andra former av underhållning, inklusive nya former av underhållning, kan det få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget förlitar sig på virtuella appbutiker för distribution av Bolagets spel

Bolaget förlitar sig på distribution av Bolagets spel genom virtuella appbutiker, där de dominerande distributionskanalerna är Googles Google Play för Android och Apples App Store för iOS. Bolaget är bundet av distributörernas standardvillkor för applikationstillverkare, vilka reglerar främjandet, distribution och drift av spel för den aktuella plattformens appbutik. Bolagets verksamhet kan skadas om en distributör avbryter eller begränsar tillgången till dess respektive plattform, modifierar standardvillkoren eller andra policys, inklusive villkoren avseende fördelning av intäkter. Distributörerna har omfattande handlingsfrihet att ensidigt ändra sina standardvillkor och sådana förändringar kan vara ofördelaktiga för Bolaget, samt få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Bolagets verksamhet kan också skadas om de virtuella appbutikerna skulle vara otillgängliga för spelare eller om spelare skulle uppleva problem med dessa plattformar eller deras funktioner för in-app-köp.

Bolaget är till stor del beroende av att attrahera och behålla nyckelanställda

Bolagets framgång är till stor del beroende av Bolagets nyckelanställda, däribland verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen, och på den fortsatta förmågan att identifiera, attrahera, utbilda och behålla kvalificerade chefer, speldesigners, produktchefer, ingenjörer och andra nyckelanställda. Bolagets förmåga att attrahera, anställa och behålla kvalificerade medarbetare beror på ett antal faktorer, varav några är bortom Bolagets kontroll, inklusive konkurrenskraften på de lokala arbetsmarknader där Bolaget bedriver sin verksamhet. Förlust av en nyckelanställd på grund av, till exempel, att den anställde säger upp sig för att arbeta hos en konkurrent, kan resultera i förlust av viktig kunskap och kan märkbart försena eller hindra uppnåendet av utvecklingsmål eller implementeringen av Bolagets affärsstrategi. Om Bolaget är oförmöget att attrahera, anställa och behålla nyckelpersonal kan det få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förvärv och integrering av förvärvade verksamheter kan involvera osäkerheter och dolda skyldigheter och kan avleda bolagsledningens uppmärksamhet och på annat sätt störa Bolagets verksamhet

Som en del av Bolagets strategi kan Bolaget i framtiden komma att utforska möjligheten till, och har tidigare genomfört, förvärv för att få åtkomst till nya immateriella rättigheter, stärka Bolagets marknadsposition inom utvalda spelgenrer, samt utvidga Bolagets spelutvecklingsförmåga. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att uppnå de förväntade fördelarna. Det finns även en risk för skatteskulder eller andra dolda skyldigheter relaterade till verkställda eller framtida företagsförvärv, eller att Bolaget på annat sätt kan komma att utsättas för tvister på grund av förvärven. Dessutom kan de förvärvade bolagen ha oförmånliga rörelsegrenar som var okända för Bolaget innan företagsförvärvet verkställdes, och som kan göra det svårare att integrera verksamheten, medföra skadeståndsskyldighet eller orsaka andra problem. Dessutom kan Bolagets estimat och antaganden av verkställda och planerade företagsförvärv och sådana företagsförvärvs fördelar visa sig vara inkorrekta. Bolaget kan misslyckas med att integrera verksamheter, system, teknik, produkter eller personal hos förvärvade bolag. Ineffektivitet, avsaknad av kontroll eller potentiell försening som kan medföra att sådan integration inte implementeras, så väl som oförutsedda svårigheter och utgifter som kan uppstå i samband med integration, kan få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Sådana förvärv och integrationsprocesser kan avleda bolagsledningens uppmärksamhet från andra delar av Bolagets verksamhet och även leda till att resurser används som behövs i andra delar av Bolagets verksamhet. Allt ovanstående kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget är beroende av sina immateriella rättigheter och Bolaget kan bli föremål för anklagelser angående överträdelse av immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter utgör en väsentlig del av Bolagets verksamhet. Bolaget förlitar sig på en kombination av olika immateriella rättigheter såsom varumärken, upphovsrätt, designskydd, sammanställningsskydd och affärshemligheter. Oaktat Bolagets ansträngningar att skydda sina immateriella rättigheter kan obehöriga parter försöka kopiera eller på annat sätt försöka anskaffa och använda Bolagets teknik, spel eller varumärken. Det finns en risk att Bolagets åtgärder inte kommer att vara tillräckliga för att skydda Bolagets immateriella rättigheter. Om Bolaget skulle misslyckas med att skydda och behålla dess immateriella rättigheter kan det få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det finns en risk att Bolaget kan anses inkräkta på andra parters immateriella rättigheter. Immaterialrättsliga processer kan vara utdragna och kostsamma, och resultaten svåra att förutspå. Som en följd av ett domstolsavgörande eller förlikning kan Bolaget bli tvunget att ställa in lanseringen av ett nytt spel, sluta erbjuda vissa funktioner, betala royalties eller förlikningskostnader, köpa licenser eller modifiera sina spel och funktioner. Skulle Bolaget anses inkräkta på andra parters immateriella rättigheter kan det få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker

Sådana risker kan leda till att priset på MAG Interactives aktier sjunker avsevärt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Priset på Bolagets aktier har historiskt sett varit, kommer sannolikt att fortsätta vara, volatilt och föremål för prisfluktuationer som svar på diverse faktorer, innefattande, men inte uteslutande:

  • marknadsförhållandena på aktiemarknaden i allmänhet eller i synnerhet i den bransch där Bolaget är verksamt
  • faktiska eller förväntade fluktuationer i Bolagets kvartalsvisa finansiella och operativa resultat
  • Bolagets eller Bolagets konkurrenters lansering av nya produkter och tjänster;
  • utfärdandet av nya eller ändrade rapporter eller rekommendationer från värdepappersanalytiker
  • försäljningar av stora aktieposter
  • nya eller avgående nyckelpersoner
  • den regulatoriska utvecklingen
  • rättstvister och myndighetsutredningar
  • ekonomiska och politiska förhållanden eller händelser

Dessa och andra faktorer kan orsaka fluktuationer i marknadspriset och efterfrågan på Bolagets aktier, vilket kan begränsa eller hindra investerare från att snabbt sälja sina aktier och på annat sätt negativt påverka likviditeten i Bolagets aktier. Marknaden för handel med Bolagets aktier kan även påverkas av efterforskningar och rapporter om Bolaget eller Bolagets verksamhet som publiceras av bransch- och värdepappersanalytiker. Om en eller flera av dessa analytiker slutar följa Bolaget eller inte publicerar regelbundna rapporter, kan investerares insikt i Bolagets förväntade finansiella resultat minska, vilket i sin tur kan leda till att aktiepriset eller handelsvolymerna sjunker. Dessutom kan aktiepriset sjunka om en eller flera av de analytiker som följer Bolaget nedgraderar aktierna eller om Bolagets resultat inte infriar deras förväntningar.

Oförmåga att betala utdelningar

Bolagets utdelningspolicy är beroende av bland annat Bolagets prestation och finansiella ställning, möjliga framtida förvärv, förväntade framtida resultat, investeringar, kassaflöde, villkoren för Bolagets utestående skulder, andra distributionssätt, samt andra faktorer. Vidare begränsas Bolagets möjligheter att föreslå och besluta om utdelning till de medel som enligt svensk lag är tillgängliga för detta ändamål. Eftersom storleken på eventuella framtida utdelningar i Bolaget kan komma att bero på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, krav på rörelsekapital, villkoren enligt Bolagets utestående skulder och andra faktorer, är det inte säkert att utdelning kommer att föreslås eller beslutas om under ett visst år, eller att utdelning som gjorts ett visst år kommer att upprätthållas följande år.

Forskning och utveckling

Ett antal spel är i tidig utvecklingsfas, men med stor osäkerhet om att släppas, eftersom de måste passera genom ett antal steg på väg till ett grönt ljus för global lansering.