Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader 

2017/20182016/2017
Räntekostnader-568-2
Valutakursförlust-1 018-654
Finansiella kostnader-1 586-656
Ränteintäkter117
Valutakursvinster på kortfristiga fordringar2 82038
Värdering till verkligt värde finansiella tillgångar014
Resultat vid försäljning av värdepappersinnehav40767
Finansiella intäkter3 238126
Finansiella poster - netto1 652-530