Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 31 - Operationell leasing

Åtaganden avseende operationell leasing

Koncernen hyr kontorslokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 3 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

Leasingkostnaderna avseende operationella leasingavtal uppgående till 4 681 tkr
(2017-08-31 :3 676 tkr) ingår i resultaträkningen.

Framtida sammanlagda minimileasavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer: 

2018-08-312017-08-31
Inom 1 år5 4244 284
Mellan 1 och 5 år16 82416 284
Mer än 5 år00
Summa22 24820 568