Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 16 - Immateriella tillgångar 

GoodwillFörvärvade intellektuella rättigheter till spel på mobilplattformarBalanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende spel på mobilplattformarSumma
Ingående balans 1 september 20168 67411 35821 87041 902
Tillägg0020 20520 205
Valutakursdifferenser-69800-698
Avskrivningar0-6 863-13 194-20 057
Nedskrivningar00-2 400-2 400
Utgående balans 31 augusti 20177 9764 49526 48138 952
Ingående balans 1 september 20177 9764 49526 48138 952
Tillägg68 23737 60019 954125 791
Valutakursdifferenser1 202001 202
Avskrivningar0-7 316-18 342-24 456
Nedskrivningar0000
Utgående balans 31 augusti 201877 41534 77928 453140 287

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Följande är en sammanställning av goodwill

 Ingående
redovisat värde
TilläggFörsäljningNedskrivningOmräknings-differensUtgående redovisat värde
2018-08-31                       7 97669 43900077 415
2017-08-318 674000-6987 976

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Baserat på att goodwill avser i sin helhet förvärvet av MAG Games Ltd (tidigare Delinquent Interactive Ltd) samt Feo Media AB som båda är fullt ut integrerad i MAG Interactive AB (publ), så bedöms MAG koncernen utgöra den minsta kassagenererande enheten varvid värderingen av goodwill kan utföras på.

Goodwillvärdet prövas årligen mot beräknat återvinningsvärde, vilket antingen är nyttjandevärdet eller verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Goodwill har prövats mot nyttjandevärde per 2018-08-31 och per 2017-08-31.

Nyttjandevärdet utgår från uppskattade bedömningar av framtida kassaflöden före skatt, vilka baseras på rimliga och verifierbara antaganden som utgör bästa uppskattningar av de ekonomiska förhållanden som beräknas råda. Bedömningen av framtida kassaflöden baseras budget och prognoser för den kommande 3 års perioden. Kassaflöden efter prognosperioden beräknas med ett antagande om en långsiktig tillväxttakt efter prognosperioden om 2 procent per år för 31 augusti 2018 och 2017.

Viktiga antaganden vid beräkningen är bland annat diskonteringsränta, försäljningstillväxt, EBITDA-marginaler.

Diskonteringsränta före skatt uppgår till 13 procent för 31 augusti 2018 och 2017.

Ingen rimligt möjlig förändring i viktiga antaganden skulle innebära att det redovisade värdet skulle överstiga återvinningsvärdet.