Logotype

Årsredovisning 2017/18

INTERN KONTROLL

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i Koden.

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter och ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören ska vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Enligt Koden ingår det i styrelsens uppgifter att se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet.

Intern kontroll definieras enligt praxis som en process som påverkas av styrelsen, verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och övriga medarbetare och som syftar till att ge en rimlig försäkran om att ett bolags mål uppnås vad gäller: ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Bolagets process för intern kontroll baseras på kontrollmiljön som skapar disciplin och ger en struktur för de övriga fyra komponenterna i processen: riskbedömning, kontrollstrukturer, information och kommunikation, samt uppföljning.

Intern kontroll över finansiell rapportering syftar till att skapa en rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den finansiella externa rapporteringen i form av kvartals- och årsrapporter och bokslut samt att den finansiella externa rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och redovisningsnormer och andra krav på noterade bolag. Ytterst vilar ansvaret för den interna kontrollen på styrelsen som kontinuerligt utvärderar Bolagets riskhantering och interna kontroll.

intern kontroll i bolaget

Riskbedömning

Som en del av det löpande arbetet och den årliga kalendern för styrelsen utvärderar styrsle och bolagets ledning bolagets risker. Analysen inkluderar områden som finansiell risk och affärsrisk men tar i allmänhet ett bredare perspektiv. Revisionsutskottet är en integrerad del i riskanalysen och en gång per år uppdaterar bolagets ledning riskanalysen och tar fram en ny riskkarta. Riskkartan antas av stryrelsen.

Kontrollstrukturer

Kontrollaktiviteter implementeras på alla nivåer i bolaget, både i gruppfunktioner och lokala bolag samt i relationen mellan dessa. Den interna kontrollen startar med fördelningen av arbete mellan stryrelse och den verkställande direktören samt bolagets övriga ledning. Ansvarsområden är vidare fördelade inom ledningen och dokumenterat till styrelsen.

Kontrollrutiner för koncern och lokala funktioner implementeras i policies och rutinbeskrivningar för såväl ekonomifunktion som andra funktioner och inkluderar områden som four eye verification och rutiner för attestflöden.

Information och kommunikation

Alla policies och instruktioner finns tillgängliga för relevant personal och introduceras till personal både som en del av introdukionsmöten samt i upplärningsprocessen, rutiner tas upp regelbundet för översyn samt uppdateras löpande efter behov.

Uppföljning

Styrelsen och bolagets ledning utvärderar regelbundet kontrollrutiner som antagits av styrelse och bolagets ledning.