Logotype

Årsredovisning 2017/18

Koncernens rapport över totalresultat 

Belopp i tkr Räkenskapsåret
 Not2017/20182016/2017
Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning5216 870260 405
Aktiverat arbete för egen räkning1619 95420 205
Övriga rörelseintäkter6, 133 3892 759
Summa240 213283 369
Rörelsens kostnader  
Försäljningskostnader7-61 744-78 950
Avkastningsdriven marknadsföring-72 390-111 145
Övriga externa kostnader9, 13-77 046-23 740
Personalkostnader8-69 377-42 437
Summa rörelsekostnader (exklusive avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar-280 557-256 272
EBITDA34-40 34427 097
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar15, 16-26 539-23 015
Summa rörelsekostnader-307 096-279 287
Rörelseresultatet-66 8834 082
Finansiella intäkter10, 133 239126
Finansiella kostnader10, 13-1 587-656
Finansiella poster - netto1 652-530
Resultat före skatt-65 2313 552
Inkomstskatt115 434-2 979
Årets resultat-59 797573
Övrigt totalresultat2017/20182016/2017
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:  
Valutakursdifferenser1 897-1 380
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt1 897-1 380
Summa totalresultat för året-57 900-807

Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

2017/20182016/2017
Resultat per aktie, före och efter utspädning, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (uttrycks i kr per aktie)12-0.002300.02975