Logotype

Årsredovisning 2017/18

Moderföretagets förändring i eget kapital 

Belopp i tkr    
 AktiekapitalÖvrigt externt kapitalBalaserad vinst och årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans 2016-09-0150 67 32067 370
Periodens resultat  -3 770-3 770
Utdelning  -14 919-14 919
Optionsprogram  1 2181 218
Utgående balans 2017-08-3150 49 84949 899
Ingående balans 2017-09-0150 49 84949 899
Emission634309 573 0310 207
Kostnader notering  -8 284-8 284
Periodens resultat  -3 186-3 186
Optionsprogram  1 1901 190
Utgående balans 2018-08-31684309 57339 569349 826